MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Hliny 1412
017 07, Považská Bystrica

Spol. zapísaná v obchod. registri  OR OS Trenčín, odd: Sro, vložka číslo 18147/R

IČO: 36265144
DIČ / IČ DPH: 2021888022 / SK2021888022
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2627785154/1100


POLITIKA IMS

Vedenie spoločnosti  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  sa vzhľadom k enviromentálnemu charakteru svojich činností rozhodlo prijať nasledovnú politiku integrovaného manažérskeho systému:  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  je spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi. Jej hlavnými činnosťami sú zber, separácia, zhodnocovanie a skládkovanie ostatných odpadov, prevádzka zberného dvora odpadov a zimná a letná údržba ciest. Tieto činnosti sú zároveň predmetom certifikácie manažérskych systémov.

 

V oblasti POLITIKY KVALITY sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

Trvalo plniť aplikovateľné požiadavky QMS

Trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality tým, že oboznámi organizáciu s dôležitosťou splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.

Dosahovať vysokú mieru spokojnosti zákazníkov a stať sa pre nich spoľahlivým partnerom budovaním dlhodobých vzťahov založených na profesionalite, vzájomnej dôvere a slušnosti.

Vytvárať obchodné vzťahy s tretími stranami založené na korektnosti a vysokej kvalite poskytovaných služieb.

Prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality  jednotlivých prevádzok spoločnosti pre zlepšovanie systému kvality, zabezpečenie riadenia procesov a rizík.

Zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a povedomie zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie spoľahlivosti a kvality poskytovaných služieb.

Zabezpečovať materiálne a personálne zdroje na neustále rozvíjanie efektívnych a účinných systémov manažérstva kvality tak, aby spĺňal aplikovateľné požiadavky zainteresovaných strán.

 

V oblasti ENVIROMENTÁLNEJ POLITIKY sa vedenie  spoločnosti zaväzuje:

Plánovať a realizovať rozvoj spoločnosti s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov jej činností na životné prostredie.

Ochraňovať životné prostredie, vrátanie prevencie znečisťovania životného prostredia.

Na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré súvisia s jej environmentálnymi aspektami.

Postupovať proaktívne pri ochrane životného prostredia a zabezpečovať minimalizáciu negatívnych dopadov na environment pri prevádzkovaní všetkých svojich činností, hlavne zabezpečením  udržateľného využívania zdrojov, ochranou biodiverzifity a ekosystémov, v ktorých vykonáva svoju činnosť.

Optimalizovať všetky procesy spoločnosti tak, aby prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.

Prijímať a vyhodnocovať konkrétne environmentálne ciele pre jednotlivé činnosti  spoločnosti.

Sústavne zlepšovať systém manažérstva enviromentu s cieľom zlepšovať enviromentálne správanie.

 

V oblasti POLITIKY BOZP sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

Zabezpečiť opatrenia, ktorých cieľom bude minimalizovať zranenia a poškodenia zdravia

Na  prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania .

Na dodržiavanie právnych a iných požiadaviek, ktoré sa týkajú ohrozenia BOZP.

Zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP na všetkých stupňoch riadenia, v súlade so zákonnými požiadavkami, cieľom minimalizovať potencionálne ohrozenie zdravia zamestnancov vplyvom technologických procesov, technických zariadení, pracovného prostredia, ľudského faktora a neustále zlepšovať tento stav aj z hľadiska efektívnosti.

Pravidelne sledovať pracovné prostredie a tiež negatívne ovplyvňovanie pracovného prostredia a na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a skutočných rizík poškodenia zdravia a iných strát pri práci, vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, havárií, úrazov a chorôb z povolania.

Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť a pri zavádzaní nových technológií, modernizáciách a  opravách zariadení, klásť dôraz na bezpečnosť pracovného systému a súčasne s účinnými formami a spôsobmi eliminovať, znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie.

Zabezpečovať výchovu a vzdelanie, odbornú prípravu, výcvik, kvalifikáciu a právne vedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci a ochrane zdravia tak, aby boli schopní kvalifikovane vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti.

Sústavne zlepšovať systém manažérstva BOZP s cieľom zlepšovať  výkonnosť BOZP. 


Základným nástrojom umožňujúcim plniť uvedené záväzky sú integrované systémy manažérstva kvality,  environmentu a BOZP. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje zdokonaľovať tieto systémy, trvalo zlepšovať ich efektivitu a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.

Táto politika je dostupná a udržiavaná v zdokumentovateľnej forme, sprístupnená verejnosti na web stránke organizácie, zamestnancom a zainteresovaným stranám príslušnými komunikačnými cestami.

V Považskej Bystrici, 20.04.2019

Ing. Róbert Bušfy - konateľ spoločnosti                Aplikácie

Nahláste ilegálne skládky, nevynesený odpad, neudržiavané cesty alebo odpad povalujúci sa na cestách vo vašom okolí. Odfoťte váš nález a jednoducho ho aj s vašou lokalitou pošlite a my sa o to postaráme.

Get it on Google Play Get it on iTunes