Článok v novinách OBZOR

21.10.2009, Obzor zo dňa 29.9.2009

Trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo.

Ing. Villiam Staník

Vážený spoluobčania,
pri našej práci sa dennodenne stretávame s množstvom problémov vo vzťahu ku komunálnemu odpadu. Faktom ostáva, že minulá i súčasná koncepcia odpadového hospodárstva má priamu väzbu na kvalitu života v našom meste a obciach. Tento koncept má reálne dopady na stav životného prostredia, potenciál cestovného ruchu, rozvoj trhu práce a tým aj na samotnú ekonomiku (vo forme úspor a pracovných príležitostí). Keď chceme tieto dopady eliminovať je potrebné, prejsť na ekologizáciu odpadového hospodárstva a trvalo udržiavať mesto čisté. Ak chceme udržať mesto čisté potrebujeme novú modernú koncepciu odpadového hospodárstva. Aby nová koncepcia dobre fungovala, je nutné oboznámiť celú komunitu (miestne zastupiteľstvo, podnikateľov, súkromné osoby) so zámerom už od jeho plánovania. Uviazli sme v systéme zameranom na najlacnejšie a najrýchlejšie zbavovanie sa odpadu, bez ohľadu na životné prostredie a vplyv na ľudské zdravie. Teraz sa nachádzame na križovatke. Môžeme naďalej zotrvať v tomto zastaranom systéme, alebo si môžeme osvojiť myšlienku trvalo udržateľného odpadového hospodárstva, ku ktorému sa hlási rastúci počet samospráv, organizácií i firiem vo svete. Preto by som Vám rád predstavil víziu našej spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. o budúcnosti odpadového hospodárstva v meste Považská Bystrica.

Vízia.
V súčasnosti sa môže myšlienka trvalo udržateľného odpadového hospodárstva zdať ako utopický sen. Pod pojmom „trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo“ sa myslí zníženie tvorby všetkých odpadov na minimálnu možnú mieru - a to je v spoločnosti zameranej na spotrebu možné, len do určitej miery. Prvotným cieľom je eliminácia súčasného spôsobu zneškodňovania odpadov a to najmä v dvoch rovinách. Prvou je rovina ekologizácie odpadového hospodárstva mesta. Druhou je rovina príležitosti mesta, občanov a podnikateľov profitovať z odpadového hospodárstva. Naviac, EU podporuje projekty, ktoré sú prospešné a efektívne vo vzťahu k ekologizácii a zhodnocovaniu odpadov. Žiaľ, triedený zber odpadov v Považskej Bystrici stále nie je na požadovanej úrovni. To napriek tomu, že dnes sú už vytvorené vďaka novej legislatíve o odpadoch ekonomické nástroje, ktoré poskytujú obciam finančné prostriedky na rozvoj a riešenie odpadového hospodárstva až 95% z celkových nákladov. Vízia trvalo udržateľného odpadového hospodárstva si vyžaduje zmenu myslenia a doteraz zaužívaných praktík. Namiesto problémov s nakladaním s už vyprodukovanými odpadmi, sa musíme hlavne zamerať na spôsob ako znižovať celkový objem odpadu.

Stratégia.
Potrebujeme dlhodobý strategický plán a úzku koordináciu. Tento plán musí byť komplexnou formou odpadového hospodárstva, ktorá systémovými zmenami predchádza vzniku odpadu, minimalizuje jeho množstvo a toxicitu, výrobky maximálne využíva, opätovne používa a pokiaľ to už nie je možné, tak ich recykluje. Prioritou je postupné znižovanie množstva odpadu, ktorý končí na dnešných skládkach na čo najnižšiu možnú mieru. Pri napĺňaní cieľov koncepcie trvalo udržateľného odpadového hospodárstva je nevyhnutná spolupráca a zosúladenie mesta, podnikateľských subjektov účastných sa na spracovaní odpadu a samozrejme občanov – producentov odpadov. Strategický plán predstavuje nový rozmer pre 21.storočie, zahŕňajúc v sebe princípy zachovania prírodných zdrojov, zníženia znečistenia životného prostredia, zvýšenia počtu pracovných príležitostí. Hlavnou premisou je zastavenie tvorby odpadu už pri jeho zdroji. K dosiahnutiu tohto cieľa by nám veľmi dopomohol pripravovaný zákon o obaloch.

Realizácia
Pre úspešnú realizáciu koncepcie na komunálnej úrovni je potrebné: Stanoviť si cieľový rok dosiahnutia vízie. Uchádzať sa o európske peniaze, pre zaistenie vhodnej technológie na spracovanie druhotných surovín. Začať agresívny recyklačný program v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva: Minimalizuj – Znova používaj - Recykluj. Uskutočniť prieskum trhu potenciálnych odberateľov vyseparovaných druhotných surovín. Znížiť vplyv environmentálnych rizikových faktorov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zvýšiť podiel triedenia odpadu oproti jeho nezmyselnému hromadnému ukladaniu na skládky. Zaviesť spravodlivé poplatky podľa množstva vyprodukovaných odpadov. Ekonomicky znevýhodniť súčasný negatívny spôsob nakladania s odpadom. Zaviesť separovaný zber vo všetkých inštitúciách, obchodoch a reštauráciách. Vytvoriť mestský systém zberných miest a centrálneho zberného dvora. Predísť zbytočnej preprave blízkosťou zariadení na nakladanie s odpadmi. Zabezpečiť vhodné nádoby pre potreby zberných miest a dvorov. Zabezpečiť dostatok kontajnerov na recyklovateľné zložky, pre zástavbu rodinných domov na triedenie do každej domácnosti. Zaistiť zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov a špeciálne kontajnery. Odoberať veľkoobjemový a problematický odpad. Materiálovo a energeticky zhodnocovať odpady za pomoci najmodernejších technológií. Správne nakladať s odpadmi a znížiť obsah toxických látok v nich. Zabezpečiť rozvoj ekologického vedomia populácie dlhodobými informačno - propagačnými kampaňami zameranými na separovaný zber, a to prostredníctvom miestnej tlače, pravidelných vysielaní v regionálnych televíziách, letáčikmi, prednáškami a besedami na školách. Podporovať domáce kompostovanie a postaviť mestskú kompostáreň, kde by mesto kompostovalo biologický odpad z údržby verejnej zelene, ale i odpad ktorý by občania nemajúci možnosť kompostovať individuálne odovzdali zdarma.

Výsledok
Výsledkom bude moderné efektívne odpadové hospodárstvo bez znečistenia a nadmerného plytvania druhotnými surovinami, ale i nové pracovné miesta a prospech pre miestnu ekonomiku. V celkovej bilancii sú tieto riešenia lacnejšie pre komunálne rozpočty.

Megawaste Slovakia, s.r.o.
Profesionálne nakladanie s odpadmi či trvalo udržateľný stav TKO v meste si vyžaduje nielen informovanosť a uvedomelosť zamestnancov spoločnosti, ale aj obyvateľov. Bez uvedomelej spolupráce s vami bude spoločnosť vždy vnímaná iba ako vykonávateľ objednanej služby bez podielu na riešení trvalo udržateľného stavu v Považskej Bystrici. Rád by som za našu spoločnosť deklaroval ochotu poskytovať mestu a obciam poradenstvo - informácie o možnostiach efektívnych systémov triedeného zberu, využívania prostriedkov z Recyklačného fondu či štrukturálnych fondov. Sme ochotný živo komunikovať a pomôcť aj s osvetou. Cieľom našej vízie je, aby Považská Bystrica mala čo najskôr zavedený efektívny systém trvalo udržateľného odpadového hospodárstva.

Ďakujem za pozornosť. Ing. Villiam Staník - konateľ spoločnosti Megawaste Slovakia, s.r.o.

< Späť