Politika IMS

18.10.2010

Vedenie spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. už niekoľko rokov pôsobiacej v oblasti nakladania s odpadmi, uvedomujúc si environmentálny charakter svojich činností a možné riziká BOZP z toho vyplývajúce, prijíma nasledovnú politiku integrovaného manažérskeho systému:

Spokojnosť zákazníka je základným predpokladom k rozvoju a prosperite firmy.

Integrovaný systém manažérstva podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 je našim nástrojom riadenia a zlepšovania všetkých procesov.

Všetci pracovníci spoločnosti sú vedení k záväzku spĺňať požiadavky a trvale zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému.

Prevenciou v oblasti ochrany životného prostredia a BOZP sa snažíme minimalizovať negatívne vplyvy na človeka a životné prostredie.

Dodržiavanie právnych a iných požiadaviek týkajúcich sa produktu, životného prostredia a BOZP je považované za minimálne.

Spokojní a kvalifikovaní pracovníci organizácie pomáhajú udržať jej stabilitu.

Táto politika je sprístupnená verejnosti na web stránke organizácie, zamestnancom a zainteresovaných stranám príslušnými komunikačnými cestami.

V Považskej Bystrici 12.3.2010.


Ing. Viliam Staník
konateľ spoločnosti

Certifikáty ISO:

< Späť